Dyżury członków Komisji

Członkowie Komisji pełnią dyżur w siedzibie Komisji 
(Pl. Wyzwolenia 4  parter pok. nr. 4 tuż za biblioteką) w każdy czwartek miesiąca
 w godz. od 16.oo - 17.3o

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.