MGKRPA działająca na terenie Miasta i Gminy Dolsk, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

w sprawie powołania Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zobacz


Skład MGKRPA w gminie Dolsk

   Maria Schneider - przewodnicząca
   Jacek Woroch - zastępca przewodniczącej
   Katarzyna Chojnacka - sekretarz

Członkowie
   Elżbieta Gacek   
   Grażyna Litka
   Władysława Mroczek
   Mateusz Snela


W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań

Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.